Рада молодих вчених

Рада молодих вчених (далі – Рада) при Національному університеті цивільного захисту України (далі – НУЦЗ України) є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених НУЦЗ України.

У своїй діяльності Рада керується такими принципами:

 • добровільності та рівноправності усіх членів Ради;
 • самоврядування, публічності та гласності у роботі;
 • органічного зв'язку освітнього процесу та науково-дослідної роботи;
 • академічної доброчесності.

Рада молодих вчених є органом управління наукового товариства курсантів (студентів, слухачів) ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених.

МЕТА:

Всебічне сприяння науковій, науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, широка пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді НУЦЗ України.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

 • сприяння взаємодії між НУЦЗ України та молодими вченими;
 • підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
 • консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;
 • сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;
 • підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-дослідних, наукових та освітніх заходів;
 • сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору;
 • висвітлення діяльності Ради у засобах масової інформації;
 • сприяння взаємодії між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності;
 • здійснення перевірки роботи наукових гуртків наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених кожної кафедри та наукових підрозділів НУЦЗ України не менше 2-х разів на квартал.

РАДА ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:

 • представляє інтереси молодих вчених в НУЦЗ України і сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;
 • бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
 • забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими;
 • залучає здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, зокрема науково-дослідної роботи;
 • бере участь в організації проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо за участю здобувачів вищої освіти;
 • надає допомогу в підготовці курсантських (студентських) наукових робіт для участі у конкурсах різних рівнів;
 • обговорює доповіді здобувачів вищої освіти на засіданнях Ради, висунення кращих доповідей для участі у наукових конференціях;
 • сприяє налагодженню професійних контактів між науковими установами, закладами вищої освіти України та іноземними науковими установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з наукової, освітньої діяльності.

РАДА МАЄ ПРАВО:

 • подавати пропозиції до вченої ради НУЦЗ України (вчених рад факультетів тощо) щодо стратегії НУЦЗ України в частині контролю освітнього процесу та провадження наукової діяльності молодими вченими;
 • виступати із ініціативами по наукових питаннях, що стосуються молодих вчених НУЦЗ України;
 • брати участь у регіональних, національних та міжнародних проектах, конкурсах та програмах;
 • одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію для забезпечення своєї діяльності;
 • утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;
 • організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової та громадської активності молодих вчених;
 • делегувати членів Ради до складу дорадчих органів НУЦЗ України, а також інших колегіальних та робочих органів НУЦЗ України;
 • брати участь у вирішенні спірних питань, що можуть виникнути між здобувачами вищої освіти та представниками адміністрації/науково-педагогічними працівниками з наукових та освітніх питань;
 • подавати пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх програм;
 • делегувати членів ради до складу вищого колегіального керівного органу виконавчої влади;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого розвитку НУЦЗ України, яка не суперечить нормам чинного законодавства.