Порядок забезпечення індивідуального вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти

 

 1. Здобувач вищої освіти НУЦЗ України формує індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням власного творчого потенціалу, особистісного росту та своїх професійних інтересів і здійснювати вибір освітніх компонентів в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС робочого навчального плану, передбачених для відповідної освітньої програми.
 2. У НУЦЗ України навчання здобувачів здійснюється на основі їхнього індивідуального планування (для бюджетної форми навчання – з урахуванням специфічних умов організації освітнього процесу). Кожен здобувач на підставі робочих навчальних планів відповідних освітніх програм формує на наступний навчальний рік індивідуальний навчальний план (далі ‒ індивідуальний план) за допомогою фахівців факультету (структурного підрозділу), в якому навчається.
 3. Контроль за виконанням порядку забезпечення індивідуального вибору здобувачами освітніх компонентів здійснюють керівництво факультетів (структурних підрозділів) та кафедр, підрозділ, який відповідає за організацію освітнього процесу та забезпечення якості вищої освіти в НУЦЗ України, проректор з навчальної та методичної роботи (заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи), проректор з наукової роботи в межах своїх повноважень.
 4. Індивідуальний план складається з обов’язкової та вибіркової частин. Обсяг навчального навантаження здобувача (для освітніх ступенів бакалавра та магістра) за навчальний рік становить не менше 60 кредитів.
 5. Здобувачі першого року навчання на перший семестр не обирають вибіркові освітні компоненти. Здобувачі записуються (реєструються на відповідному порталі НУЦЗ України в автоматизованій системі управління університету) на вивчення вибіркових освітніх компонентів в наступному навчальному році, які обирають з каталогу вибіркових освітніх компонентів НУЦЗ України (сформованому за пропозиціями проектних груп освітніх програм і кафедр) та формують свій індивідуальний план на наступні семестри навчання.
 6. До індивідуального плану здобувача вносяться обов’язкові освітні компоненти відповідного року навчання згідно з робочим навчальним планом освітньої програми та підраховуються години тижневого навантаження й кількість кредитів з цих освітніх компонентів. Після цього обираються вибіркові освітні компоненти з каталогу вибіркових освітніх компонентів НУЦЗ України.
 7. Вибірковий освітній компонент може бути включений до індивідуального плану здобувача на наступний навчальний рік за умови запису на його вивчення відповідної кількості здобувачів (не менше 15 осіб у навчальній групі за освітніми програмами підготовки бакалаврів; не менш п’яти осіб у навчальній групі за освітніми програмами підготовки магістрів та не менше двох осіб у навчальній групі за освітніми програмами підготовки докторів філософії). Вибіркові освітні компоненти, які пропонуються проєктними групами та кафедрами НУЦЗ України, здобувач обирає самостійно з каталогу, в порядку пріоритетності, в особистому кабінеті здобувача після первинної процедури реєстрації на порталі НУЦЗ України в автоматизованій системі управління університету.
 8. Формування індивідуального навчального плану здобувача, запис до навчальної групи з вивченні вибіркового освітнього компоненту та корегування індивідуального навчального плану здійснюється на факультеті (у структурному підрозділі), де навчається здобувач, після проведення автоматизованої процедури вибору вибіркових освітніх компонентів.
 9. Після внесення даних до каталогу вибіркових освітніх компонентів фахівці факультетів (структурних підрозділів), гаранти освітніх програм та керівники кафедр повинні: перевірити правильність внесених даних, правильність формування обов’язкової частини індивідуальних планів здобувачів згідно з робочими навчальними планами відповідних освітніх програм. У випадку виявлення будь-яких невідповідностей вносяться відповідні зміни.
 10. Фахівець факультету (структурного підрозділу) зобов’язаний: ‒ здійснювати контроль за обранням здобувачами вибіркових освітніх компонентів з кількістю кредитів, необхідною для виконання їх індивідуальних навчальних планів у повному обсязі у відповідних семестрах; ‒ за потреби, надавати пропозиції щодо змін з комплектування навчальних груп з вивчення вибіркових освітніх компонентів підрозділу, який відповідає за організацію освітнього процесу в НУЦЗ України.
 11. Запис (реєстрацію) на вивчення вибіркових освітніх компонентів та формування індивідуального плану здобувача на наступний навчальний рік відбувається у терміни, зазначені в робочих навчальних планах (як правило, у другому півріччі поточного навчального року), і оголошується керівництвом факультету (структурного підрозділу).
 12. Здобувач несе персональну відповідальність за своєчасне формування свого індивідуального плану та зміст його вибіркової частин. Він зобов’язаний виконати освітню програму за певною спеціальністю в повному обсязі кредитів ЄКТС поетапно, в терміни, визначені відповідними семестрами робочого навчального плану з урахуванням вибіркових освітніх компонентів.
 13. Перед записом на вивчення освітнього компонента здобувач здійснює попереднє ознайомлення з каталогом вибіркових освітніх компонентів та має ознайомитися з переліком обов’язкових освітніх компонентів і з відповідною кількістю кредитів та годин навчального навантаження за семестрами у своєму індивідуальному плані. 
 14. Здобувач записується самостійно на вивчення вибіркових освітніх компонентів відповідно до каталогу вибіркових освітніх компонентів на конкретний рік набору. При цьому здобувач певного рівня вищої освіти має право вибирати освітні компоненти, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівництвом відповідного факультету (структурного підрозділу). Запис на вивчення вибіркових освітніх компонентів відповідно до каталогу вибіркових освітніх компонентів рекомендується здійснювати, в першу чергу, керуючись рекомендаціями проєктної групи освітньої програми, за якою навчається здобувач та випускової кафедри за цією освітньою програмою.
 15. Здобувача, який потрапив до сформованої навчальної групи, повідомляє про це керівництво факультету (структурного підрозділу).
 16. Індивідуальний план здобувача вважається сформованим на навчальний рік, якщо кількість кредитів за рік становить не менше 60 (для освітніх ступенів бакалавра та магістра), а на семестр ‒ відповідно до загальної кількості кредитів, що відведені на семестр. 
 17. Здобувач робить особисто запис у своєму індивідуальному плані про обов’язкові та вибіркові освітні компоненти на відповідний навчальний рік, за консультацією фахівців факультету (структурного підрозділу) і передає його до факультету (структурного підрозділу) не пізніше трьох днів після завершення запису. Індивідуальний план (розділ відповідного семестру) узгоджується фахівцем факультету (структурного підрозділу) та затверджується керівником факультету (структурного підрозділу). Після затвердження керівником факультету (структурного підрозділу) індивідуального плану на відповідний навчальний рік здобувач вищої освіти забирає його і зберігає його протягом всього терміну навчання.
 18. У разі невчасної передачі індивідуального плану до факультету (структурного підрозділу) здобувач вважається таким, що не спланував своє навчання на наступний навчальний рік. Це може призвести до невиконання робочого навчального плану за відповідною освітньою програмою. За невиконання індивідуального навчального плану здобувач відраховується.
 19. Якщо здобувач з поважної причини (хвороба, академічна мобільність, тощо), підтвердженої відповідними документами, не надав вчасно до факультету (структурного підрозділу) свій індивідуальний план, то він повинен зробити це після того, як приступить до занять, але не пізніше трьох днів.
 20.  Усі освітні компоненти, внесені здобувачем до свого індивідуального плану, є обов’язковими для вивчення.
 21. Здобувач ознайомлюється з розкладом занять на факультеті (у структурному підрозділі), на веб-ресурсах НУЦЗ України (пункт меню «Розклад занять») та у мобільному додатку «Розклад занять МКР».

 

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Порядок вибору вибіркових освітніх компонентів на порталі НУЦЗ України